meeting

Protokoll från årsmöte i Findus
Vänförening den 26 maj 2020

 

Närvarande: Jörgen Hansson, ordförande

Monika Reimers, sekreterare

Bengt Jansson, justerare och rösträknare

Ulf Olofsson, justerare och rösträknare

Årsmötet hålls på distans (Skype) enligt den möjlighet, som myndigheterna gett oss enligt ”lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor/årsmöten” (2020:198).
Medlemmarna har i förvä·g getts möjlighet att rösta/välja enligt dagordning utsänd via mail/fysiskt brev.
Endast de punkter tas upp där medlemmarna har haft möjlighet att rösta ”JA”, ”NEJ” eller helt avstå.
Sammanlagt har 65 medlemmar röstat (18 via inskickat fysiskt svar och 47 via mail). – Bilaga 1

§1 
Mötets öppnande

Jörgen Hansson hälsade de, via Skype, närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Fråga huruvida årsmötet blivit vederbörligen utlyst

Besvarades med ”JA” och kallelsen godkändes. (65 ja)

§3
Godkännande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes (65 ja)

§4
Val av ordförande för årsmötet

Jörgen Hansson utsågs till ordförande för mötet (64 ja, 1 avstod)

§5
Val av sekreterare för mötet

Monika Reimers utsågs till sekreterare för mötet (64 ja, 1 avstod)

§6
Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Bengt Jansson och Ulf Olofsson (63 ja, 2 avstod)

§7
Styrelsens årsredovisning

Årsmötet fastställde framlagd balans- och resultaträkning. (65 ja)

§8
Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 lades till handlingarna.

§9
Fastställande av årsredovisning för 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och förslag till bokslut för 2019 fastställdes av årsmötet (65 ja)

§10
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 (59 ja, 6 avstod)

§11
Val av styrelse

Ordförande:
Jörgen Hansson valdes till 2022 (64 ja, 1 avstod)
Ordinarie styrelseledamöter:
Torsten Andersson vald till 2021
Åke Hultberg valdes till 2022 (64 ja, 1 avstod)
Maud Svensson valdes till 2022 (64 ja, 1 avstod)
Ingegärd Hultgren vald till 2021
Monika Reimers valdes till 2022 (64 ja, 1 avstod)
Lars Ronge vald till 2021

§12
Val av revisorer

Ordinarie:
Gunnel Lundahl omvald till 2022 (65 ja)
Ulf Olofsson vald till 2021 (64 ja, 1 avstod)
Lilian Sköld, vald till 2021, avgår på egen begäran
Suppleanter:
Ulf Eke, vald till 2020, avböjer omval
Ulla Månsson, vald till 2020, avböjer omval
Lars Koch vald till 2021 (64 ja, 1 avstod)
Bengt Brindner vald till 2021 (64 ja, 1 avstod)

§13
Val av valberedning

Olle Holmkvist, vald till 2020, avböjer omval
Sonny Olsson, omvald till 2021 (64 ja, 1 avstod)
Nils-Peter Torstensson, (sammankallande) omvald till 2021 (65 ja)
Monica Fellwing, vald till 2021 (64 ja, 1 avstod)

§14
Beslut årsavgift för 2021

Beslöts att årsavgiften i Findus Vänförening för 2021 skall vara 200 kr.
För korresponderande medlemmar 100 kr. (65 ja)

§15
Förslag om aktiviteter
Behandlas inte.

§ 16
Stadgeändring i § 5

Verksamhet (Vänföreningens stadgar)
Den föreslagana stadgeändringen gällande att föra matrikel och ställa till medlemmarnas förfogande i den omfattning och form, som GDPR-lagen reglerar – godkändes (65 ja) – Bilaga 2

§17
Övriga frågor

Behandlas inte

§ 18
Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Monika Reimers

Justeras:
Jörgen Hansson
Ordförande

Bengt Jansson

Ulf Olofsson