findus vanforening Logga75x150

Årsmöte i Findus Vänförening 18 maj 2021

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fråga huruvida årsmötet har blivit vederbörligen utlyst
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justeringsman
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av årsredovisningen och bokslut 202010.

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 202011.

Val av styrelse,

förslag:Ordinarie styrelsemedlemmar:Torsten Andersson,
vald till 2021-omval till 2023Ingegärd Hultgren,
vald till 2021-omval till 2023Lars Ronge, avgår på egen begäran, flyttat till Värmland
Lena Kädergård – nyval till 202312.

Val av revisorer,

förslag:Ordinarie:Ulf Olofsson, vald till 2021 – omval till 2023
Suppleanter:Lars Koch, vald till 2021 – omval till 2022
Bengt Brindner, vald till 2021 – omval till 202213.

Val av valberedning,

förslag:Monica Fellwing, vald till 2021 – omval till 2022
Sonny Olsson, vald till 2021 – omval till 2022
Nils Peter Torstensson, vald till 2021 – omval till 202214.

Fastställande av årsavgift för 2022, förslag 200:-korresponderande medlemmar 100:-15.

Förslag om aktiviteter – behandlas inte16.

Övriga frågor – behandlas inte

17. Mötets avslutning