findus vanforening Logga150x300

Protokoll från årsmöte i Findus Vänförening den 30 mars 2023 i Bjuv

 • 1

Mötets öppnande

Jörgen Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Närvaroregistreringen (deltagarlista bifogas protokollet) godkändes av årsmötet.

En tyst minut hölls för avlidna medlemmar.

Vi välkomnade Alexander Friberg, Commercial Director, Olof Magnehägg ansvarig för Foodservice samt Elka Wahlgren, vår kontakt på Findus. Efter årsmötesförhandlingarna gav de oss en mycket fyllig och intressant presentation av ”Findus idag”.

Ett speciellt välkommen riktades till Ylva och Lars-Olof Pettersson, medlemmar i vår förening. Ylva är barnbarnsbarn till Per Andersson Thulin, grundare av Skånska Fruktvin- och Likörfabriken.

Påpekades att i Torsten Anderssons bok, som heter Skånska Fruktvin- och Likörfabriken, finns Findus förhistoria väl beskriven.

 • 2

Närvaroregistrering

Närvaroregistreringen godkändes.

 3

Fråga huruvida årsmötet blivit vederbörligen utlyst 

Besvarades med ”JA” och den utsända kallelsen godkändes. 

 • 4

Godkännande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes. Ingen extra punkt har anmälts.

 • 5

Val av ordförande för årsmötet

Jörgen Hansson valdes till ordförande för årsmötet. 

 • 6

Val av sekreterare för mötet

Monika Reimers utsågs till sekreterare för mötet.

 • 7

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes  Aina Thell och Bengt Brindner.  

 • 8

Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har skickats ut till samtliga medlemmar.

 • 9

Fastställande av bokslut och årsredovisning för 2022

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och förslaget till bokslut för 2022 fastställdes av årsmötet.

Föreningens ekonomi är mycket god. Inga anmärkningar gjordes och bokslut och årsredovisning fastställdes.

 • 10

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022 lästes upp av Ulf Olofsson.

 • 11

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.   

 • 12

Val av styrelse

Ordförande: Jörgen Hansson, vald till 2023, omval till 2024

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Torsten Andersson, vald till 2023, omval till 2025

Monika Reimers, vald till 2024

Åke Hultberg, vald till 2024

Lena Kädergård, vald till 2023, omval till 2025

Maud Svensson, vald till 2024

Ingegärd Hultgren, vald till 2023, omval till 2025

 • 13

Val av revisorer

Ordinarie:

Gunnel Lundahl, vald till 2024

Ulf Olofsson, vald till 2023, omval till 2025

Suppleanter:

Lars Koch, vald till 2023, omval till 2024

Bengt Brindner, vald till 2023, omval till 2024

 • 14

Val av valberedning

Monica Fellwing, vald till 2023, omval till 2024

Sonny Olsson, vald till 2023, omval till 2024

Nils-Peter Torstensson, vald till 2023, omval till 2024

 • 15

Fastställande av årsavgift för 2024

Beslöts att årsavgiften för 2024 skall vara 200,-  samt 100,- för korresponderade medlemmar.

 • 16

Förslag till aktiviteter

Upplystes om att vi  söker alternativ för var årets sillfest skall äga rum. Anledningen är den stora prisjustering som lämnats av Söderåsens Värdshus. Detta kan innebära ett annat datum än den 14 juni.

 • 17

Övriga frågor

Sonny Ohlsson observerade Olle Dahl, medlem, som lägger ut många fina bilder från Findustiden på en facebook-sida. Detta gör han av eget intresse och skall inte förväxlas med Findus Vänförening.

Torsten Andersson uppmärksammade oss på att det den 31 mars är exakt 7 år sedan besked om nedläggning av Findus i Bjuv aviserades. På 1960-talet sonderade representanter för Findus Bjuv för fabriken i Grossreken, Tyskland. Där produceras idag 65-70 % av det som säljs under Findusnamnet idag.

Aina Thell påminde om Findusgolfen, som äger rum den 15  juni.

Gunnar Söderling framförde ett stort tack till Findus Vänförenings styrelse för det jobb och engagemang som ledamöterna lägger ner.

Ordföranden överlämnade pris till Annika Åkerlund, vinnare av tävlingen från vårt Öppet  Hus tidigare i år.  Annika hade 9 rätt av 12.

 • 18

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Monika Reimers

Justeras

………………………………………         …………………………………           ……………………………….

Jörgen Hansson                          Aina Thell                                Bengt Brindner